• อังคาร. พ.ย. 28th, 2023

krystallsyke-spesialister-norge

เว็บข่าวสดจากแหล่งข่าวได้รับความนิยมทั่วโลก

พาณิชย์ จัดประกวด รางวัล Agri Plus Award 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน

ByRyan Bailey

พ.ย. 13, 2022 #ออกแบบ
พาณิชย์ จัดประกวด รางวัล Agri Plus Award 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน

กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล หรือ Agri Plus Award 2022 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ออกแบบ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรม โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) จัดการประกวด Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยต่อยอดจากการประกวด Agri Plus Award เมื่อปี 2019 เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและสามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย รวมทั้งสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่เชิง “นวัตกรรม” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย และดำเนินการตามนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากการเปิดรับสมัครที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 7 มิถุนายน-20 กรกฎาคม 2565) มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 165 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภทอาหาร 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหาร 60 ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งในการคัดเลือกและตัดสินการประกวดจะมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้านการศึกษา ด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านอาหาร ด้านกลยุทธ์การส่งออกและสร้างภาพลักษณ์องค์กร และพิจารณาการตัดสินการประกวดจากหลักเกณฑ์จาก (1) แนวความคิดและความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (2) ระดับนวัตกรรมในด้านความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการขยายผลต่อยอดของนวัตกรรม (3) คุณค่าของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) ความน่าสนใจของรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

พาณิชย์ จัดประกวด รางวัล Agri Plus Award 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน

สำหรับการประกวด Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยประเภทอาหาร แบ่งเป็นที่วางจำหน่ายแล้ว

และที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยประเภทไม่ใช่อาหาร ข่าวออกแบบ แบ่งเป็นที่วางจำหน่ายแล้วและที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ โดยแต่ละประเภทการประกวดแบ่งเป็น 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 4 ประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2565 ด้วยศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีความพร้อมในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก “โครงการ Agri Plus Award 2022 จึงเป็นโครงการ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยให้พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : “ศูนย์คุณธรรม” ปลุกคนรุ่นใหม่ ร่วมออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ด้วยดิจิทัล