• จันทร์. พ.ค. 29th, 2023

krystallsyke-spesialister-norge

เว็บข่าวสดจากแหล่งข่าวได้รับความนิยมทั่วโลก

เสียงแตก ยกเลิกระเบียบ ไว้ทรงผมนักเรียน โยนให้โรงเรียนออกกฎเอง

ByRyan Bailey

ก.พ. 16, 2023
เสียงแตก ยกเลิกระเบียบ ไว้ทรงผมนักเรียน โยนให้โรงเรียนออกกฎเอง

โซเชียลเสียงแตก หลัง ศธ. ยกเลิกระเบียบ ไว้ทรงผมนักเรียน หวั่นแย่กว่าเดิม เนื่องจากโยนอำนาจให้โรงเรียนบังคับนักเรียนตัดผมได้อย่างอิสระ โดยไร้การควบคุมจาก ศธ.

เด็ก จากกรณีที่ วันที่ 24 ม.ค. 66 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงนามในระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วออกเป็นหนังสือสั่งการ หรือหนังสือเวียน กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน หรือนักศึกษาไว้อย่างกว้างๆ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งนำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไปกำหนดเป็นระเบียบ หรือข้อบังคับของสถานศึกษาแต่ละแห่งเอง โดยขณะนี้ ศธ. ได้ยกร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 1. การไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ. จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา 2. สถานศึกษาในสังกัด ศธ. และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ. อาจดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับไว้ทรงผมของนักเรียนได้ โดยการวางระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษา และควรระบุบทอาศัยอำนาจของกฎหมายเฉพาะมาตรา 39 (1) แห่ง

เสียงแตก ยกเลิกระเบียบ ไว้ทรงผมนักเรียน โยนให้โรงเรียนออกกฎเอง

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักการมีส่วนร่วม

เช่น นักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หรือผู้แทนผู้ปกครอง ข่าวเด็ก ชุมชนท้องถิ่น บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควร เป็นต้น และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วแต่กรณี ก่อนการประกาศใช้ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน เพื่อให้การปฏิบัติตนของนักเรียนมีความถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความชัดเจน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม ประเด็น การยกเลิกระเบียบไว้ผมทรงนักเรียนนี้ มีคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลักภาระเรื่องนี้ไปให้สถานศึกษาเป็นคู่ขัดแย้งกับนักเรียนแทน เพราะแทนที่กระทรวงศึกษาจะช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิในตัวเด็ก แต่กลับเปิดช่องให้โรงเรียนออกกฎได้ตามใจชอบ ขณะที่กลุ่มนักเรียนเลว ได้ทวีตข้อความ แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า กฎทรงผมถูกยกเลิกฟ้าผ่า โดย ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนจะเลือกตั้งใหญ่ แต่ภายใต้การยกเลิกกฎทรงผมของตรีนุชพยายามขายฝันนั้น กำลังทำให้หัวของเด็กไทยถูกกลืนกินไปมากกว่าเดิม เนื่องจากการโยนอำนาจการออกกฎทรงผมไปไว้ที่โรงเรียน แสดงให้เห็นว่า รมว.ศธ. ไม่ได้มีความต้องการที่จะทำให้เสรีทรงผมเกิดขึ้นในโรงเรียน และกำลังพยายามทำให้นักเรียนถูกบังคับตัดผมอย่างหนักหน่วงขึ้น เพราะที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีกฎทรงผมของกระทรวงฯ บังคับใช้อยู่ แต่หลายโรงเรียนก็ยังบังคับนักเรียนตัดผมเป็นว่าเล่น จนเกิดการต่อสู้เรียกร้องขึ้นมากมาย ในวันนี้ที่กฎทรงผมของกระทรวงถูกยกเลิกไป ยิ่งทำให้โรงเรียนได้ใจและบังคับนักเรียนตัดผมได้อย่างอิสระโดยไร้การควบคุม

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เปิดโมเดล “เด็กในฝัน” ผ่าน 9 คำขวัญวันเด็กของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา